Skriv ut den här sidan

Länkar

En samling länkar till användbar och relevant information relaterad till det palliativa området.

Cancerrådgivningens stödlinje

Cancerrådgivningens palliativa stödlinje till hemtjänst och säbo-personal erbjuder stöd och handledning. Du kan ställa frågor om det mesta som handlar om cancer, till exempel biverkningar, symtom och behandlingar, såväl som få vägledning och stöd kring många olika frågor. Ring, mejla eller chatta med oss. Vi har tystnadsplikt.

Telefon: 08-123 138 00
E-post: cancerradgivningen@sll.se.
Mer information: cancercentrum.se/cancerradgivningen


Film om vård och omsorg i livets slutskede

Film av Stockholms stad om vård och omsorg i livets slutskede.

stockholm.se


Nationella rådet för palliativ vård

NRPV är ideell förening med uppgift och mål att verka för en samordnad vård i hela landet enligt WHO:s definition av palliativ vård.

nrpv.se


Nationell Vårdplan för Palliativ vård, NVP

Nationell vårdplan för palliativ vård, NVP, är ett personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda en enskild patients palliativa vårdbehov. NVP syftar till att kvalitetssäkra vården från det att vården övergår från botande till lindrande/ stödjande vård, till att patienten bedöms vara döende samt omhändertagande efter dödsfallet. NVP kan användas såväl inom hälso- och sjukvården som inom den kommunala omsorgen oberoende av patientens diagnos och ålder.

palliativtutvecklingscentrum.se


Nationellt vårdprogram för palliativ vård

Vårdprogrammet beskriver palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer och omfattar vårdbehov under den senare delen av sjukdomsfasen, det vill säga palliativ vård i livets slutskede. Även om vårdprogrammet fokuserar på den senare delen av sjukdomsfasen, kan den även ge uppslag för enheter som vårdar patienter i tidiga palliativa skeden.

cancercentrum.se


Svenska palliativregistret

Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut.

palliativ.se

Senast ändrad: 2017-10-26