Vad är palliativ vård?

Palliativ vård är lindrande vård och behandling inriktad på obotbara sjukdomar. Vårdformen syftar till att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet i livets slutskede.

Den palliativa vårdens huvudsakliga mål är att lindra smärta och andra symtom, såväl fysiska som psykiska, sociala och existentiella.

En viktig del av vården är att tillgodose både patientens och närståendes behov.

Vården är inte bunden till diagnos eller ålder.

Den palliativa vårdens fyra hörnstenar:

  1. Lindring av svåra symtom som smärta, illamående och oro.
  2. Betydelsen av teamarbete mellan olika professioner, allt efter den sjukes behov.
  3. Kontinuitet i vården och bra kommunikation mellan den sjuke, närstående och vårdpersonal, oavsett huvudman.
  4. Att närstående får tillräckligt stöd, eftersom vård i livets slutskede ofta bygger på stora insatser från närstående. Vården ska därför ges i samverkan med dem och deras önskemål så mycket som möjligt. De närstående måste känna att de får information och att deras närvaro och medverkan är betydelsefull.

Definition av palliativ vård enligt WHO

“Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom."

Källa: National cancer control programs: policies and managerial guidelines, 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 2002

Läs mer...

Läs mer om palliativ vård i vår huvudmeny, under "Kunskap".