Välkommen till en eftermiddag med fokus på samarbete och existentiellt stöd till patienter med hjärntumör och deras närstående.

Vilka existentiella utmaningar finns i samtalet med patient och närstående inför livets slut, när den som är sjuk har hjärntumör? Hur kan vi arbeta stödjande inför döendet, vid upplevelser av existentiell ensamhet och meningslöshet eller när närstående upplever skuld?

Målgrupp

Kuratorer som möter patienter med hjärntumör och deras närstående och som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Syfte

Att genom ökad kunskap om existentiell kris och verktyg för att ge stöd, samt förbättrade rutiner och kommunikation, bidra till ökad livskvalitet hos patienter med hjärntumör och deras närstående.

Innehåll

Tillfället innehåller föreläsning av socionom och med dr Lisa Sand, samt gruppreflektioner. Lisa Sand har arbetat som kurator i palliativ vård i många år och har tillsammans med Peter Strang skrivit boken "När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping i palliativ vård".

Anmälan

Läs mer och anmäl dig via denna länk.