Skriv ut den här sidan

Utbildning av palliativa ombud i kommunen

PKC anordnar en utbildning av palliativa ombud (PO).

Utbildningen äger rum

 • på plats i verksamheterna
 • efter överenskommelse med verksamhetsansvariga chefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS)

Bakgrund

Många människor som befinner sig i livets slutskede vårdas inom den kommunala vård- och omsorgen. För att ge en god palliativ vård krävs kunskap, engagemang och stöd till de som vårdar. Genom att ge omvårdnadspersonal spetskompetens om allmän palliativ vård kan de tillsammans med sjuksköterskan sprida kunskap samt ge råd och stöd till medarbetare i det vårdnära arbetet på den egna arbetsplatsen.

Syfte

Att utbilda palliativa ombud (PO) för att öka förutsättningarna för att tydliggöra, förbättra och kvalitetssäkra en god och säker palliativ vård.

Mål:

Att utbildade PO förvärvat

 • kunskaper
 • fördjupad förståelse för palliativ vård och
 • kan ansvara för att dessa kunskaper implementeras i verksamheter där de arbetar

De fyra dimensionerna i palliativ vård = en helhet

 • fysiskt
 • psykiskt
 • socialt
 • existentiellt

Ibland ser vi bara till de fysiska symtomen, trots att vi vet att en människa och dess närstående måste bemötas utifrån alla dessa perspektiv. Det handlar om en fullgod människosyn och en vård som ser till hela människan. PO utbildningen belyser nyttan av en helhetssyn.

De fyra hörnstenarna för god palliativ vård

 • symtomkontroll i vid bemärkelse (både fysiska och psykiska symtom)
 • teamarbete
 • kommunikation och relation
 • närståendestöd

De fyra hörnstenarna är grunden för palliativ vård.  Vi anser att det är viktigt att hålla kvar grunderna när det gäller utbildningsinsatser både på basal och på mer avancerad nivå. Effektiv behandling av smärta och symtom är en självklar del och uppnås bäst genom samarbete/ teamarbete. Kommunikationen och en bra relation underlättar arbetet och ökar välbefinnandet. Närstående har sin egen kris och behöver stöd i det palliativa skedet. PO utbildningen ger redskap för detta.

Utbildningens uppläggning

Verksamhetschef i kommunen utser i samverkan med medicinskt ansvarig sjuksköterska vilka som ska utbildas och som efter genomgången utbildning får ett personligt uppdrag som Palliativa Ombud.

Utbildningen sker i kommunens egna lokaler och genomförs i 3 delar; 4-8 timmar per gång. 

Del 1:
Om kursupplägget, palliativ vård inom äldreomsorg, filosofi och förhållningssätt, palliativa ombuds roll.

Del 2:
Identifiera palliativt vårdbehov, symtomkontroll, närstående, teamarbete, kommunikation och relation. Reflektion över Min roll som palliativt ombud. Sammanfattning och uppgift inför del 3.

Del 3:
Döende och palliativ vård i livets slutskede, strukturerat arbetssätt.  Reflektion över Min roll som palliativt ombud. Sammanfattning och examinationsdiskussion.

Examination:
Lärandemål till varje delmoment.

Utbildningen bygger på

• P Strang Palliativ vård inom äldreomsorgen
• Nationella vårdprogrammet för palliativ vård
• SoS Nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

Utbildare: Leg sjuksköterska, diplomerad i palliativ omvårdnad

Vid intresse kontakta pkc.slso@sll.se